DNA

DNA標籤文章,共有3則DNA相關文章

陳凱琳家姐向林作挑機:100萬會唔會少咗啲?鄭嘉穎親自回應事件,指林作「別有目的」!
Trendy 人氣熱話
2 years ago

陳凱琳家姐向林作挑機:100萬會唔會少咗啲?鄭嘉穎親自回應事件,指林作「別有目的」!

陳凱琳弟弟公開與父親合照,混血樣引熱議?林作抽水:驗DNA如果你地係父子,我俾100萬!
Trendy 人氣熱話
2 years ago

陳凱琳弟弟公開與父親合照,混血樣引熱議?林作抽水:驗DNA如果你地係父子,我俾100萬!

真正凍齡!吳尊71歲爸爸超後生,成家都係俊男美女DNA真強大〜
Trendy 人氣熱話
7 years ago

真正凍齡!吳尊71歲爸爸超後生,成家都係俊男美女DNA真強大〜