Tiffany Chow
現職地勤小薯。我係一個外向,鐘意試新嘢嘅女仔。由於工作關係,平時都會遇到唔同嘅事,亦會將啲有趣得意嘅事同人分享。所以希望藉住呢個Blog分享自己對一啲事嘅睇法,同生活遇到得意開心嘅事。

Tiffany Chow - 在GirlStyle 女生日常的帖文