Mimi
平凡的女生卻因為大病一場而迷上運動。由一個小小的生活習慣改變到迎來各式向樣新體驗﹐同自己嘅身體展開一段新關係。除左強身之外仲意外地強心,宜家最愛挑戰各樣新奇好玩嘅運動﹐同身邊人分享,實行齊齊將健康融入日常生活。

Mimi的文章